MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

Hlídková služba

Bc. Martin Opava
Zástupce velitele městské policie pro výkon služby
martin.opava@mupisek.cz
tel: +420 382 213 225

Městská policie Písek zajišťuje nepřetržitou službu občanům 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Ve 12-ti hodinových směnách se neustále střídají 4 velitelé směn, kteří řídí činnost všech hlídek a strážníků jim podřízených

Směna A
vrch. insp. Michal Jiroch

Směna B
vrch. insp. Martin Šperl

Směna C
vrch. insp. Stanislav Pech

Směna D
vrch. insp. Bc. Jaromír Oranský

Činnost městské policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Městská policie vykonává svou činnost v rámci působnosti města, tedy na celém katastrálním území města Písku

Hlavním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona. 

Městská policie zejména:

Městská policie Písek, zajišťuje nepřetržitý výkon služby, tzn. 24 hodin denně. Tento režim nám umožňuje okamžitě vyslat na určené místo strážníky a zamezit dalšímu páchání protiprávního jednání, které ohrožuje bezpečnost osob, majetku nebo vážně narušuje veřejný pořádek.

Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.