MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

Informace pro občany

Asistenti prevence kriminality ve městě Písku od roku 2014 do současnosti

(projekt je podporován z dotací Ministerstva vnitra České republiky, Evropské unie, dalších národních zdrojů a prostředků města Písek).

Místo působnosti: město Písek, zejména sídliště Portyč, ul. Dvořákova, Čechova, Pražská, Svatoplukova, nábřeží 1. máje, Jiráskovo nábřeží, Mírové nám., atd.

Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci samosprávy města Písek zařazenými v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli (kód NSP – ID: 102691).

Zřízení pracovních pozic asistentů prevence kriminality ve městě Písku z řad minoritní společnosti je dalším částečným krokem k eliminaci negativního chování, podílení se na prevenci kriminality včetně součinnosti s ostatními subjekty prevence, přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádění dohledu nad dodržováním čistoty zvláště na veřejných prostranstvích; plnění úkolů v oblasti situační prevence ve stanovené lokalitě a vymezeném čase, přispívání k ochraně a bezpečnosti osob na inkriminovaných místech, dohledu nad dodržováním vyhlášek města o zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty. Cílem je také zvýšení pocitu bezpečí občanů, pokles přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku, v rámci možností a vyhodnocení konkrétních situací i řešení vzájemných sporů minority a majority. Asistenti prevence kriminality také společně se strážníky městské policie úzce spolupracují s odborem sociálních věcí městského úřadu v Písku.

Městská policie Písek - město Písek má v současnosti čtyři asistenty prevence kriminality. Při své činnosti jsou APK podřízeni konkrétnímu strážníkovi (mentorovi), který komplexně řídí (garantuje) jejich činnost a jedná v souladu se základními etickými a profesními standardy. V rámci vybudované předsunuté služebny městské policie v ul. nábřeží 1. máje mají asistenti prevence kriminality přidělenu místnost (prostor) pro své pracovní zázemí. Asistenti prevence kriminality také absolvují intenzivní vzdělávání, školení (supervizi) i s jejich mentorem, včetně společné přípravy strážníků a asistentů na způsoby vyjednávání a komunikace ve vypjatých situacích, jak lépe poznat, chápat a zvládat specifické problémy v sociálně vyloučených a ohrožených lokalitách.

Od roku 2014 lze činnost APK hodnotit velice kladně, a to jak z ohlasů veřejnosti, tak strážníků samotných. Nelze také opomenout, že asistenti prevence kriminality jsou kontaktováni samotnými občany i mimo pracovní dobu se žádostí o radu nebo se žádostí o pomoc.